سیم پیچی آرمیچر

آموزش تعمیر بردهای الکترونیکی
سیم پیچی آرمیچر مبتنی بر اصول فنی خاص می باشد كه در طراحی آن به نكات مهمی از قبیل استحكام مكانیكی، الكتریكی و حرارتی با عمر مفید و عادی حدود 20 سال حداكثر گشتاور و جریان و ولتاژ با حداقل نوسان، جرقه كم بین زغال و كلكتور و صرفه جویی در مواد اولیه باید توجه كرد.
بسته به نیاز كلافها می توانند بطور سری یا موازی یا تركیبی از این دو به همدیگر وصل می شوند.
در صورتیكه كلافها با هم سری شوند نیرومحركه كلافها با هم جمع می شوند و ولتاژ دهی آرمیچر افزایش می یابد. (سیم پیچی موجی)
در صورتیكه كلافها موازی شوند تعداد مسیرهای جریان موجود در آرمیچر افزایش یافته و قابلیت ولتاژ دهی آرمیچر افزایش می یابد. (سیم پیچی حلقوی)
ما در این مقاله تنها به توضیح ساده و اجمالی می پردازیم که از حوصله خوانندگان خارج نشود
الف-سیم پیچی حلقوی شامل حلقوی ساده و حلقوی مركب
ب- سیم پیچی موجی شامل موجی ساده و موجی مركب
ج- سیم پیچی پای قورباغه ای
لازم است در اینجا تعداد مسیرهای جریان كه در هر نوع ایجاد می شود نیز معرفی شود. تعداد مسیرهای جریان را با 2a نشان میدهند كه بشرح زیر است:
2a = 2P حلقوی ساده
2a = 2P.m حلقوی مركب
2a = 2 موجی ساده
2a = 2m موجی مركب
2P : تعداد قطبهای آرمیچر ، m : درجه مركب بودن آرمیچر
عكس العمل مغناطیسی آرمیچر:
چنانچه ماشینهای جریان مستقیم زیر بار قرار گیرند یعنی از سیم پیچی آرمیچر جریان عبور كند یك میدان عكس العمل (عرضی) توسط آرمیچر ایجاد می گردد. این میدان باعث می شود منطقه خنثی در مولدها در جهت چرخش و در موتورها در خلاف جهت چرخش تغییر مكان دهد. عكس العمل آرمیچر علاوه بر انحراف محور خنثی سبب تضعیف میدان مغناطیسی اصلی می شود در نتیجه نیرو محركه القاء شده در سیم پیچ كم شده، تلفات انرژی در ماشین و جرقه در زیر جاروبكها بوجود می آید برای از بین بردن و یا كم كردن اثر عكس العمل در ماشینهای جریان مستقیم می توان از قطبهای كمكی و یا در ماشینهای بزرگتر از سیم پیچی جبرانگر هم استفاده كرد.
پدیده كموتاسیون:
تغییر تماس جاروبك از یك تیغه كموتاتور به تیغه دیگر كموتاسیون نام دارد در این جابجایی كلافی كه تحت كموتاسیون قرار می گیرد چون توسط جاروبك متصل شده باید در صفحه خنثی قرار گیرد، و در عین حال چون جریان در این كلاف در زمان كموتاسیون تغییر مقدار و جهت می دهد سبب بوجود آمدن ولتاژ خود القایی در این كلاف شده و از آنجا كه این كلاف توسط جاربك و تیغه های كموتاتور اتصال كوتاه شده است جرقه نسبتاٌ شدید بین زغالها و كموتاتور بوجود می آید. قطبهای كمكی برای رفع این عیب موثر خواهد بود. اما در ماشینهای كه قطب كمكی ندارند بهبود عمل كموتاسیون با تغییر محل جاروبكها (در جهت گردش در مولدها و در خلاف جهت گردش در موتورها) انجام گیرد. این جابجایی درست،  كاملا امكان پذیر و قابل مشاهده می باشد