پلاتر در تعمیرات پرینتر

طرزکار پلاتر
آموزش تعميرات ماشينهاي اداري
نوعي پرينتر بزرگ براي چاپ در ابعاد عريض پلاتر مي باشد.
معمولا پلاتر به منظور چاپ تصاوير و طراحي و ترسيم هاي با عرض زياد به كار خواهدرفت.
دقت پلاتر در تهيه ترسيم ها خيلي زياد مي باشد.
براي چاپ تابلو يا نقشه هاي صنعتي و شكل ها پلاتر عکس استفاده مي شود و به صورت معمول اين كار با حركت هد رنگريز داراي تحرک روي يك صفحه كاغذي بزرگ شکل مي گيرد.
در تعميرات پرينتر براي تهيه متن پلاتر مناسب نمي باشد چون بايد هر كاراكتر به شکل منفرد رسم گردد كه اين كار وقت گير مي باشد.
پلاتر مي تواند به آساني يا رسم نقطه هاي منفرد پر شمار گرافيك هاي پيكسلي خوبي ارائه بدهد . در اصل پلاتر به راحتي مي تواند ترسيم هاي بزرگ را انجام دهد.
اکثراً از پلاتر به منظور چاپ نقشه ها و نمودارها استفاده مي گردد .از جايي که پرينترها حداکثر کاغذهايي به ابعادa3را توانايي چاپ دارند و در کارهاي نقشه کشي به ابعاد بيشتر از اين نياز مي باشد لذا در جهت توليد خروجي هاي بزرگ از پلاتر ها استفاده مي گردد.
به دو گروه پلاترها تقسيم مي گردند. پلاتر ايي که در آنها از کاغذ ويژه ي با پوشش ويژه استفاده مي نمياند الکترو استاتيک نامگذاري شده اند و پلاترهائي که از کاغذ هاي معمولي استفاده مي نمايند.
در واقع هدف از ساختن دستگاه پلاتر متصل نمودن به کامپيوتر، پردازش و ترسيم فرامين ارسالي از کامپيوتراست. اين دستگاه نقشه و نمودار هاي ترسيمي طراحي شده به واسطه کامپيوتر را بر روي کاغذ مي آورده شده است.
پلاتر شامل بخش هاي:
– بدنه
– سطح ريل عرضي
– ريل طولي
– مکانيزم تقليل دهنده
– مکانيزم انتقال به ريل عرضي و قلم ثابت
– محرکهاي قدرت
– سيستم کنترل سخت افزار و نرم افزار مربوطه
بهينه سازي عملکرد دستگاه در جهت کارائي ايده آل در سرعت و دقت اين دستگاه ضروري مي باشد.
بخش کنترل از سه قسمت تشکيل شده است:
1- قسمت تغذيه انرژي برق
2- قسمت هدايت موتورها
3- بخش موتورها
انــواع پلاتر
1.پلاتر هاي عريض
2. پلاتر هاي کم عرض
3.رسام ها( که صرفا براي ترسيم نقشه و طراحي توليده شده اند)
رســام هاي جوهر افـشـان:
نمونه هاي تکنولوژي حرکت کاغذ در پلاترها:
1. مسطح
2 . غلطکي
3. مختلط
شارژ كارتريج و همچنين هد كارتريج ها و هدهاي نمونه هاي پلاترشرکت اچ پي كه در آنها مكانيزم ويژه ي جهت تزريق آرام آرام و تدريجي جوهر به متناسب با حجم كار پرينتر به درون هد تزريق مي گردد كه اين کار موجب دوام وكيفيت ثابت چاپ از شروع تا انتهاي عمر کارتريج مي شود در نهايت هزينه چاپ گرافيكي و باركد كه به دليل فرسايش پرسرعت هد و کارتريج در ديگر پلاترها بخيلي بالااست . در پلاتر براي رنگهاي مشكي يك كارتريج و همچينن براي رنگ هاي اصلي رنگ هاي مجزا يك هد وجود دارد.
پلاتر در تعمير پرينتر
در پلاتر يک دستگاه چاپ خاص است كه به صورت رايج به منظور چاپ تصاوير گرافيكي يا بقيه ترسيم هاي با عرض زياد به كار رفته است . پلاتر توانايي به چاپ رساندن هر نوع عکس با عرض زياد جهت ايجاد نمودن تابلو يا نقشه هاي صنعتي و شكل ها را دارا است و به صورت عادي اين كار با حركت هد رنگريز داراي تحرک روي يك صفحه كاغذي بزرگ شکل مي گيرد . در تهيه نمودن ترسيم ها دقت پلاتر خيلي زياد است . پلاتر به منظور تهيه متن مناسب نمي باشد چونکه بايد هر كاراكتر به شکل منفرد رسم گردد كه اين كار وقت را هدر خواهد داد . مي تواند به آساني يا رسم نقطه هاي منفرد پر شمار گرافيك هاي پيكسلي خوبي پلاتر ارائه دهد . در اصل به آساني پلاتر قادر است ترسيم هاي بزرگ را انجام بدهد .پلاتر اکثراً براي چاپ نقشه ها و نمودارها مورد استفاده قرار گرفته مي شود .از جايي که ميتوانند پرينترها حداکثر کاغذهايي به ابعادa3را چاپ نمايند و در کارهاي نقشه کشي به ابعاد بيش از اين نياز است .براي توليد خروجي هاي بزرگ از پلاتر ها استفاده ميشود. به دو گروه پلاترها تقسيم مي گردند. پلاتر هايي که در آنها از کاغذ ويژه ي با پوشش ويژه استفاده مي نمايند الکترو استاتيک نامگذاري شده اند و پلاترهائي که از کاغذ هاي معمولي استفاده مي کنند.در واقع هدف از ساخته شدن دستگاه پلاتر متصل شدن به کامپيوتر، پردازش و ترسيم فرامين ارسالي از کامپيوتر اين دستگاه نقشه و نمودار هاي ترسيمي طراحي شده به واسطه کامپيوتر را بر روي کاغذ بوده است . شامل بخش هاي بدنه – سطح ريل عرضي – ريل طولي – مکانيزم تقليل دهنده – مکانيزم انتقال به ريل عرضي و قلم ثابت – محرکهاي قدرت – سيستم کنترل سخت افزار و نرم افزار مربوطه جهت کارائي عالي و مورد نظر در سرعت و دقت اين دستگاه بهينه سازي کارکرد دستگاه ضروري مي باشد.

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ