گيت XNOR - سري TTL

آي سي معادلي که مي توان براي اين گيت در نظر گرفت ،آي سي 4077 است اين آي سي حاوي 4 گيت XNOR است پايه هاي ورودي و خروجي در شکل بالا کاملا مشخص است  
آموزش تعمیر بردهای الکترونیکی
فرمول مربوط به گيت XNOR
فرض کنيد A=0 و B=1 باشد با توجه به فرمول زير جواب و توضيحات داده شده در مورد گيت XOR جواب اين دو پرانتز داخلي و مجموع آنها برابر يک مي شود به علامت NOT در بيرون هر دو پرانتز توجه کنيد اين علامت جواب دو پرانتز داخلي و جواب کلي را عکس مي کند بنابراين جواب کلي صفر يا LOW است شما مي توانيد به راحتي و با استفاده از اين فرمول بفهميد که جواب خروجي اين گيت منطقي زماني يک است که هر در ورودي آن يک يا صفر باشند
XNOR(A,B)=!((A+!B)+(!A+B))
اطلاعاتي راجع به آي سي ها سري 74
پس از بررسي گيت هاي NOT , NAND , AND , OR , ....  به بررسي سري آي سي ها و توضيح اجمالي آنها مي پردازيم اين آي سي ها در نوع TTL ,CMOS در بازار موجود هستند  
نوع TTL و CMOS اين آي سي ها داراي رتبه بندي هاي مختلفي است  
نوع TTL
نوع TTL آن شامل L،LS،S،AS،ALS و F مي باشد به طور مثال آي سي مربوط به گيت منطقي AND را در نظر بگيريد  
اين آي سي را شايد بتوانيد در بازار با نام هاي 74L08،74LS08،74S08،74AS08، 74ALS08 و 74F08 بيابيد اگر به يکي از اين آي سي ها با دقت کنيد بعد از عبارت 74 شاهد يکي از عبارت هاي L،LS،S،AS،ALS و F و بعد از آن شماره آي سي را مي بينيد  
تغذيه گروه TTL
خانواده L ،LS ،AS ،ALS و F داراي تغذيه مثبت بين 4.5 تا 5.5 ولت است در واقع اين رنج از ولتاژ، ولتاژ قابل تحمل اين آي سي است و اين آي سي در اين رنج درست کار خواهد کرد  
خانواده S داراي تغذيه مثبت بين 4.75 تا 5.25 است  
ميزان ولتاژ خروجي در حالت 1 و 0
ميزان ولتاژ خروجي در حالت صفريا LOW براي تمامي اين گروه TTL برابر 0.3 ولت مي باشد  
مقدار ولتاژ خروجي در حالت يک يا HIGH براي خانواده گروه L،LS و S برابر 3.4 ولت مي باشد  
مقدار ولتاژ خروجي در حالت يک يا HIGH خانواده گروه AS و ALS از تفريق تغذيه مثبت آي سي از عدد 2 بدست مي آيد  
مقدار ولتاژ‌ خروجي در حالت يک يا HIGH براي خانواده گروه F نيز برابر 3.5 است  
جريان خروجي خانواده گروه TTL
مقدار جريان خروجي براي خانواده گروه L برابر5mA (منظور از mA ميلي آمپر است)
مقدار جريان خروجي براي خانواده گروه LS برابر 8mA
مقدار جريان خروجي براي خانواده گروه S برابر 40mA
مقدار جريان خروجي براي خانواده گروه AS برابر 20mA
مقدار جريان خروجي براي خانواده گروه ALS برابر 8mA
مقدار جريان خروجي براي خانواده گروه F نيز برابر 20mA
نوع CMOS
اين آي سي نيز داراي خانواده C،AC،HC و HCT مي باشد