آموزش تعمیرات بردهای الکترونیکی

آموزش تعميرات بردهاي الکترونيکي
سيم پيچ (سيملوله ، موبين ، چک ، سلف ، انوکتور ، کوئل)
ميدان مغناطيسي همواره ثابت بوده ولي ميدان الکترومغناطيسي تابع جريان بوده است. وقتي مي گوييم سيم پيچ شارژ شده است يعني ميدان الکترومغناطيسي در دور خود بوجود آورده است.
اگر هسته سيم پيچ فلزي باشد ، ميدان در داخل متمرکز مي شود ولي اگر هوا باشد ، ميدان به اطراف مي رود. اگر طول سيم پيچ زياد شود ، ظرفيت يا قدرت مغناطيسي کم مي شود. هرچه سطح مقطع بيشتر باشد ، ظرفيت سيم پيچ افزايش مي يابد.
اگر به چيزي ولتاژ و جريان بدهيم ، به ما ميدان مي دهد و اگر ميدان به آن بدهيم ، به ما ولتاژ و جريان مي دهد.
عملکرد سيم پيچ در DC (مرحله شارژ)
سيم پيچ در لحظه اول اتصال باز است و لامپ روشن نمي شود و بعد از چند لحظه اتصال کوتاه بوده و لامپ روشن مي شود درست برعکس عملکرد خازن در DC در لحظه اول اتصال باز (اهم ∞) و در لحظات بعدي اتصال کوتاه (اهم صفر) وظيفه سيم پيچ جذب اجسام هادي بوسيله ميدان الکترومغناطيسي است.
شارژ خازن دائمي است ولي شارژ سلف موقت است. اگر باتري را از سلف جدا کنيم جريان از بين مي رود.
عملکرد سيم پيچ در DC (مرحله شارژ)
ميدان هاي الکترومغناطيسي در حال بسته شدن مي باشند.
چون ميدان هاي در حال بسته شدن روي خود سلف هستند ، ولتاژ توليد مي شود.
وقتي سلف شارژ شد با برعکس کردن باتري ، سلف دشارژ نمي شود.
عملکرد سيم پيچ در AC
اگر مقاومت ظاهري کم ، لامپ پرنور مي شود و اگر مقاومت ظاهري زياد باشد ، ممکن است لامپ روشن نشود.
با اتصال سلف به منبع AC بطور متوالي ميدان هاي الکترومغناطيسي سلف باز و بسته مي شوند. يعني سلف بطور متوالي شارژ و دشارژ مي گردد.
اگر از سلف بخواهيم به عنوان آهنربا استفاده کنيم بهتر است به منبع DC وصل شود.