رفع مشكلات مربوط به USBها

درايــوهـاي Flash يـا هـارددرايــوهاي خـارجـي (external) بسـيار جالب هستنـد. فقط كافي اسـت آنها را به سيـسـتم خـود متـصل كـرده و از آنـها اسـتـفاده كنيـد. البتـه گاهي اوقات مـمكن اسـت مـشكلاتي نيز براي آنها به وجود آيـد. در اين مقاله آموزش تعميرات کامپيوتر به 3 مشكل متـداولي كه درايـوهاي USB غالباً با آنها مواجه مي‌شوند، مي‌پردازيم.
چـگـونـه مي‌تـوان يـك درايـو USB را از سـيستم جدا كرد. در حالي‌كه ويندوز اعلام مي‌كند انجام اين كار ايمن نيست؟
اگر ويندوز به جاي آنكه اعلام كند، USB نمي‌تواند با ايمني كامل از سيسـتم جدا شود، علت آن را بيان مي‌كرد، بسيار بهتر بود. حال در چنين شرايطي چه كاري مي‌توان انجام داد؟ ويندوز از طريق يك كادر محاوره‌اي به شـما اعلام مي‌كند كه اندكي صبر كرده و سپس مجدداً اقدام به انجام اين كار كنيد. اين كار غالباً خوب است. اما زماني كه در حال انتظار هستيد، نوار وظيفه و System Tray را بررسي كنيد تا ببينيد فايل‌هاي كدام برنامه‌ها در درايو USB مشغول كار هـستند. اين برنامه‌ها را ببنديد.
راه حل ديگري نيز براي اين كار وجود دارد.
در حقيقـت بـرنـامه‌هـايي را كه فايـل‌هايـشان در درايـو USB در حـال اجـرا هستنـد، ببنديـد (حتي اگر آن فايل‌ها را قبلاً بسته‌ايد)
اگــر بــاز هـم ايـن كـار فـايـده‌اي نـداشــت، به Task Manager برويد. بدين منظور مراحل زير را انجام دهيد:
01 دكـمـه‌هـاي Ctrl+Alt+Delete را بـه طـور هـمزمان فشار دهيد. اگر ويـندوز شما ويستاست، پس از انجام اين كار روي Start Task Manager كليك كنيد.
02 روي زبانه Processes كليك كنيد.
بــا اسـتــفــاده از Windows Task Manager مي‌تـوانـيـد بـرنـامـه‌هـايي را بـيـابـيـد كـه درايـو USB شما را مشغول نگه ‌داشته‌اند.
03 ليسـت مربـوط به فرآينـدهاي در حال اجـرا را بررسي كنيد. تمامي مواردي را كه مي‌توانند به درايو USB مربوط باشند، بيابيد؛ فرضاً فرآيند مربوط به يكي از فايل‌هاي موجود در آن درايو.
04 اگر چنين فرآيندي را يافتيد، آن را انتخاب كرده و روي دكمه End Process كليك كنيد. سپس عمل خود را تائيد كنيد.
05 سعي كنيد مجدداً درايو را با ايمني كامل از سيستم جدا كنيد.
اگر ويندوز باز هم به شما اجازه نداد كه درايو را خارج سازيد، بايد اقدام ديگري انجام دهيد:
در اين حالت مي‌توانيد كامپيوتر خود را خاموش كرده و درايو را از سيستـم جدا سازيد؛ سپس مجدداً سيستم را راه‌اندازي كنيد. اين كار عملي است اما بسيار وقت‌گير و آزار دهنده است.
اگر هيچ كدام از ايـن روش‌ها كارساز نبودنـد، مي‌توانيـد روش ديگري را امتحان كنيد.
بدين منظور برنامه USB Safely Remove را از اينترنت دريافت و نصب كنيد.
اين بـرنامه يـك نـرم‌افزار اشتراكي اسـت كه آيـكن خـود را در System Tray شـما قرار خواهـد داد. هنـگامي كه درايـو USB شما نمي‌تواند به صـورت ايمن از سيـستم جدا شود، ايـن برنامه به شـما نشان مي‌دهـد كه كدام فـرآيندها موجب بروز اين مشكل شده‌اند و به شـما امكان بـستن آنها را خواهد داد.
 براي جداسازي آسان‌تر درايو USB از سيستم خود، از برنامه USB Safely Remove استفاده كنيد.
برنامه USB Safely Remove داراي ويژگي‌هاي جالبي است. با اسـتفاده از اين برنامه مي‌توانيد نام دستگاه USB خود را تـغيير داده، يك كليد ميانبر براي مـتوقف ساختـن آن ايجاد كنيـد و يا ويژگي اجراي خودكار آن را تنظيم كنيد.
اگر نمي‌خواهيد كه برخي برنامه‌ها به صورت خـودكار بارگذاري شوند، مي‌توانيد گزينه Run on windows startup را غيرفعال كنيد و فقط زماني برنامه USB Safely Remove را راه‌اندازي كنيد كه به آن نياز داريد؛ يعني زماني كه ويندوز به شما اجازه دهد كه به صورت ايمن يك درايو را از سيستم جدا سازيد.