نحوه اتصال 7segment ها به مدار

اين آي سي داراي پايه هاي A1 تا G1 براي اولين 7segment
A2 تا G2 براي دومين 7segment
A3 تا G3 براي سومين 7segment
پايه 20 اين آي سي نيز تعيين کننده پلاريته ولتاژ ورودي است
در مورد پلاريته به طور مثال اگر از ورودي هاي مثبت و منفي تغذيه، ورودي مثبت را به سر آزاد مقاومت 1.8 مگا اهم متصل کنيد و سر منفي آن را به زمين متصل کنيد در اين صورت پلاريته مثبت است حال اگر اين کار رابرعکس انجام دهيد به صورتي که ورودي منفي منبع تغذيه به سر آزاد مقاومت 1.8 مگا اهم و سر مثبت به زمين متصل باشد شما شاهد علامت منفي بر روي 7segment اي که جهت تعيين پلاريته در نظر گرفته ايد خواهيد بود  
پايه هاي a,b,c,d,e,f و g اين قطعه الکترونيکي در کنار نقشه کاملا مشخص است  
براي جلوگيري از شلوغي در نقشه از کشيدن خروجي هاي پايه هاي مربوط به 7segment آي سي به 7segment خودداري کرديم اين پايه هاي مربوط به آي سي و پايه هاي a تا g يک 7segment در نقشه کاملا مشخص شده است  
ما دراينجا از دو 7segment استفاده کرديم و با کم و زياد کردن ولتاز منبع تغذيه تا رنج انتهايي آن، که در حدود 40 ولت dc بود به صورت دقيق ولتاژ را در اين دو 7segment مشاهد کرديم  
اگر مي خواهيد پلاريته پتانسيل ورودي را نيز تعيين کنيد  پايه 20 اين آي سي را به پايه g يک 7segment که به پايه هاي ديگر اين آي سي متصل نيست وصل کنيد در اين حالت اگر ولتاژ ورودي منفي يا داراي اختلاف پتانسيل منفي باشد علامت منفي در اين 7segment قابل مشاهده است در واقع از اين 7segment تنها، از پايه g استفاده کنيد  
آموزش تعمير بردهاي الکترونيکي
تنظيم کردن ولتمتر:
پتانسيومتر 2.2 کيلو اهم در اين مدار جهت کاليبره کردن به کار مي رود ولتاژ منبع تغذيه را يک بار با يک ولتمتر ديگر اندازه گيري کنيد و اين مقدار را به خاطر بسپاريد و حال ولتاژ منبع تغذيه را با ولتمتري که ساخته ايد اندازه بگيريد اگر مقدار ديده شده در 7segment کمتر يا بيشتر از ولتمتر ديگر بود اين پتانسيومتر 2.2 کيلو اهم را با پيچ گوشتي ساعتي آنقدر به چپ و راست بچرخانيد تا ولتاژ خوانده شده در ولتمتري که شما ساخته ايد با ولتاژي که در ولتمتر ديگر نشان داده شد يکسان باشد  
مشاهده پالس مربعي شکل:
در پايه هاي مربوط به اسيلاتور اين آي سي زماني که تغذيه آن وصل باشد و اسيلسکوپ نيز در اختيار داشته باشيد مي توانيد پالسي مربعي شکل را در پايه 38 اين آي سي و مشتق اين پالس را در پايه 40 مشاهده کنيد
تغذيه 7segment ها:
نوع 7segment هاي استفاده شده در اين مدار آند مشترک است در واقع مي بايست پايه مشترک هر تعداد 7segment که استفاده مي کنيد با هم مشترک کنيد آنگاه اين پايه مشترک را با يک مقاومت به ولتاژ مثبت 5 ولت متصل کنيد پايه مشترک در 7segment پايه وسط آن است هر 7segment دو پايه مشترک دارد همانطور که در نقشه مي بينيد يکي از پايه هاي مشترک 7segment به جايي وصل نيست چون اين پايه مشترک به پايه مشترک ديگر ارتباط دارد بنابراين نيازي نيست به جايي متصل شود
بقيه پايه هاي a تا g با ورودي صفر تحريک مي شوند يعني زماني هر کدام از 7segment ها عددي نشان مي دهند که ولتاژ ورودي اين پايه ها از سمت آي سي صفر باشند  
در اين مدار تغذيه 7segment ها به طور مشترک از يک رگولاتور 7805 گرفته شده که اين عمل باعث کشيدن جريان از اين رگولاتور و داغ شدن آن مي شود براي اين منظور يا بايست از heat sink (خنک کننده) استفاده کنيد يا از رگولاتور 7805 ديگري استفاده کنيد و ورودي 9 ولت مثبت را به ورودي اين رگولاتور نيز بدهيد و خروجي 5 ولت آن را با يک مقاومت 100 اهم به پايه مشترک 7segment ها که با هم مشترک شده است متصل نماييد  
يا آنکه ولتاز مثبت 9 ولت ورودي را به صورت مستقيم با يک مقاومت 1 کيلو اهم به پايه مشترک 7segment ها متصل کنيد