مدار 7segment

آموزش تعمیرات بردهای الکترونیکی
در این مدار با یک شمانده سه رقمی با استفاده از کلید آشنا می شوید شما هر با که کلید Push-Bottom را فشار دهید یک شماره به 7segmentها اضافه خواهد شد تا اینکه رقم 999 ایجاد شود پس از آن اگر کلید را فشار دهید هر سه 7segment عدد صفر را نشان خواهند داد دکمه Reset نیز در این مدار وجود دارد که با فشار دادن آن هر مرتبه در هر جای شمارش که باشید هر سه 7segment عدد صفر را نشان خواهند داد.
قطعات مورد نیاز
1. 1 عدد آی سی 4511
2. 1 عدد آی سی 4553
3. 1عدد آی سی 4093
4. 3 عدد 7segment کاتد مشترک
5. 2 عدد مقاومت 1 مگا اهم
6. 7 عدد مقاومت 220 اهم
7. 3 عدد مقاومت 4.7 کیلو اهم
8. 1 عدد مقاومت 100 کیلو اهم
9. 1 عدد خازن 1 نانو فاراد
10. 3 عدد ترانزیستور BC 557
11. 2 عدد کلید push-bottom
12. 2 عدد خازن 10 نانو فاراد
13. 2 عدد مقاومت 470 کیلو اهم
14. برد بورد
15. سیم تلفنی
نقشه مدار
پایه های 9 تا 15 آی سی 4511 خروجی های a,b,c,d,e,f,g به 7segment است هر کدام از این پایه ها با مقاومتهای 330 اهم به 7segment اتصال دارند پایه های a,b,c,d,e,f,g 7segment در کنار آن در نقشه مشخص شده اند هر کدام از پایه های یکسان را در سه 7segment به هم متصل کنید به طور مثال پایه های a هر 7segment را به هم متصل کنید این کار را برای تمامی پایه های هر 7segmen انجام دهید.
پایه وسطی هر 7segment پایه مشترک آن است همانطور که در نقشه می بینید در کنار این پایه عبارتی نوشته نشده است تا این پایه تحریک نشود 7segment روشن نخواهد شد تحریک این پایه می تواند با ولتاژ‌ صفر یا پنج ولت انجام شود اگر تحریک آن با ولتاژ صفر باشد از نوع کاتد مشترک است و اگر با ولتاژ مثبت 5 ولت باشد از نوع آند مشترک است در این مدار از نوع کاتد مشترک استفاده کنید تحریک این پایه توسط 3 عدد ترانزیستور BC557 انجام می گیرد این ترانزیستور از نوع pnp است کلکتور آن را به منفی منبع تغذیه وصل کنید امیتر آنها را نیز به مشترک سه 7segment وصل کنید نحوه اتصال در نقشه کاملا مشخص است بیس این ترانزیستور ها با سه عدد مقاومت 4.7 کیلو اهم از طریق پایه های 2و1و15  آی سی 4553 تحریک می شوند.
پایه های1و7و2و6  آی سی 4511 که معرف A,B,C,D هستند توسط Q0,Q1,Q2,Q3  آی سی 4553 تحریک می شوند  آی سی 4553 هر کلاکی را که در پایه 12 توسط فشردن کلیدpush-bottom دریافت می کند به عددی باینری در پایه های Q0,Q1,Q2,Q3 تبدیل می کند این پایه ها نیز به پایه های A,B,C,D  آی سی 4511 که یک مبدل BCD باینری به 7segment است متصل می باشد و این دلیل مشاهده اعداد بر روی 7SEGMENTاست  
زمانی که شما منبع تغذیه را به این مدار وصل می کنید هر سه 7segment عدد صفر را نشان می دهند حال اگر کلید push-bottom مربوط به پایه پالس(clock) را فشار دهید اولین 7segmentدر سمت راست برد مقدار یک را نشان می دهد همانطور که گفته شد زمانیکه این کلید را فشار می دهید عدد باینری 0001 در پایه های Q0,Q1,Q2,Q3 ایجاد می شود این عدد باینری در پایه های A,B,C,D  آی سی 4511 ایجاد می شود این  آی سی این عدد را به عدد0000110 در پایه های a تا g  آی سی 4511 تبدیل می کند ان عمل تا شماره 10 به همین صورت انجام می گیرد در 9 حالت قبل پایه DS1  آی سی 4511 تحریک می شد وقتی به عدد 10 می رسیم حال پایه DS2  آی سی4511 نیز تحریک می شود در واقع وقتی به عدد 100 نیز می رسیم پایه DS3 تحریک می شو د.