چگونه یک دستگاه فکس مناسب انتخاب کنید ؟

دستگاه فکس به دستگاهي گفته مي شود که امکان ارسال و دريافت نامه هاي اداري را با استفاده از خطوط تلفن مهيا مي سازد . بدين صورت که کاغذ در دستگاه وارد شده و اسکن مي شود و سپس از طريق تلفن ارسال مي شود .
دستگاه فکس نوشته يا همان نامه هاي اداري را به کدهاي مناسب براي ارسال در خطوط تلفن تبديل مي کند . اين کار توسط فکس مبدأ اتفاق مي افتد ، پس از تبديل نوشته به سيگنال هاي قابل ارسال در خطوط تلفن و ارسال آن به فکس ديگر ، فکس مقصد سيگنال هاي دريافتي را به نوشته تبديل مي کند و نوشته ها بر روي کاغذ چاپ مي شوند .
فکس ها به سه دسته ليزري ، کاربني ، حرارتي تقسيم مي شوند که با توجه به نياز شرکت و استفاده کننده مورد نظر نوع آن مشخص مي شود . به طور مثال در يک شرکت کوچک که تعداد نامه هاي اداري ارسالي و دريافتي کم است استفاده از فکس حرارتي که داراي سرعت کم است مناسب تر مي باشد يا در شرکت متوسط که تعداد فکس ها زياد نيست و تنها يک نفر (مثلاً منشي) از فکس استفاده مي کند ، فکس کاربني که سرعتي متوسط دارد نياز شرکت را مرتفع مي سازد و در شرکت بزرگ که چندين نفر از دستگاه فکس استفاده مي کنند و تمايل به استفاده مفيد از فضاي شرکت را دارند و تعداد نامه هاي ارسالي و دريافتي زياد است بهتر است از فکس ليزري استفاده شود که سرعت بالايي دارد و هم چنين داراي ويژگي هاي خاص زيادي مي باشد .
آموزش تعميرات ماشينهاي اداري
شرکت هايي که دستگاه سانترال دارند از چه فکسي بايد استفاده کنند ؟
شرکت هايي که دستگاه سانترال دارند با توجه به موارد فوق ، فکس مورد نظر را تهيه کرده و آن را به عنوان يک داخلي در سانترال تعريف کنند تا کليه کارکنان بتوانند در صورت لزوم مکالمات را به اين سيستم ارتباطي پيشرفته انتقال دهند .
تعريف فکس به عنوان يک داخلي در دستگاه سانترال موجب مي شود در عين استفاده از قابليت هاي سانترال براي دريافت فکس اتوماتيک ، وجهه شرکت نيز در برابر تماس گيرنده حفظ شود .

موارد مهم ديگري براي انتخاب دستگاه فکس
فکس داراي گوشي تلفن باشد يا خير ؟
بعضي از دستگاه هاي فکس داراي تلفن روميزي و يا تلفن بي سيم هستند مانند مدل KX-FT711
در صورت داشتن تلفن ، پيغام گير هم داشته باشد ؟
فکس هايي که داراي گوشي تلفن هستند مي توانند داراي پيغام گير به منظور دريافت پيغام در هنگام عدم پاسخگويي باشند .
انتخاب فکسي که بتواند از دو طرف کاغذ پرينت بگيرد و يا فقط از يک طرف کاغذ
بعضي از دستگاه هاي فکس قابليت برش خودکار کاغذ را دارند مانند اکثر فکس هايي که به جاي کاغذ از رول استفاده مي کنند .
داشتن حافظه براي دريافت فکس در هنگام نبود کاغذ
فکس هايي که داراي حافظه هستند ، زمان که کاغذ در دستگاه فکس وجود نداشته باشد فکس را در حافظه خود نگه مي دارد و پس از گذاشتن کاغذ ، فکس دريافتي چاپ مي شود .