مدار تغذيه دوبل

در اين مقاله با يک مدار تغذيه دوبل 5 ولت آشنا مي شويد از اين مدار جهت تغذيه آي سي هاي آپ امپي و آي سي هاي که داراي تغذيه دوبل هستند مي توانيد استفاده کنيد حتي مي توانيد با استفاده از رگولاتور هاي مختلف ولتاژهاي دوبل مختلفي از 5 تا 24 ولت مثبت و منفي را در خروجي اين مدار داشته باشيد.
يکي از موارد استفاده اين مدار زماني است که ورودي يک آپ امپ داراي شکل موج ورودي AC باشد در اين حالت شما مي بايست براي آپ امپ دو تغذيه مثبت و منفي را در نظر بگيريد تا به طور مثال اگر ورودي آپ امپ يک شکل موج سينوسي باشد.(همانطور که مي دانيد شکل موج سينوسي يک شکل موج AC است.)
در اين حالت اگر آپ امپ شما مشتق گير باشد.، مشتق شکل موج سينوسي را که شکل موجي کسينوسي است در خروجي ايجاد مي کند و شما مي توانيد اين شکل موج ها را براحتي در اسيلسکوپ مشاهده کنيد اما اين کار در صورتي ميسر است که شما براي آپ امپ از تغذيه دوبل استفاده کنيد.
 آموزش تعمير بردهاي الکترونيکي
قطعات مورد نياز
1. ترانس دوبل 220 ولت به 9 ولت
2. ديود پل 1 آمپر
3. 1 عدد رگولاتور LM7805
4. 1 عدد رگولاتورL7905
5. 2 عدد خازن 470 ميکروفاراد 16 ولت
6. 2 عدد خازن 220 ميکروفاراد 16 ولت
ولتاژهاي مثبت و منفي 9 ولت را در سرهاي 5 و 8 خواهيم داشت پايه 6 نيز به زمين متصل مي شود اين شماره گذاري ها صرفا جهت آموزش است و در روي ترانس دوبلي که تهيه مي کنيد اين شماره گذاري وجود ندارد در اين نوع ترانس يک طرف دو سيم و طرف ديگر سه سيم دارد.
محل ورود ولتاژ هاي ورودي 220 ولت و خروجي هاي 9 ولت بر روي ترانسي که تهيه مي کنيد کاملا مشخص است.
پايه 6 سر مشترک ترانس است که به زمين وصل مي شود زمين در واقع نقطه اي در مدار است که داراي ولتاژ يا اختلاف پتانسيل صفر است.
ديود پل در بازار داراي اشکال مختلف دايره اي شکل و مکعبي مي باشد بر روي اين قطعه الکترونيکي علامت مثبت(+) و منفي(-) به همرا دو علامت مدي شکل(~) وجود دارد ولتاژ هاي مثبت و منفي 9 ولت را به صورت مجزا به پايه هاي مربوط به اين علامات مدي شکل متصل کنيد.
حال پايه مربوط به علامت مثبت را با يک خازن 470 ميکروفاراد به زمين متصل نماييد خازن 470 ميکروفاراد،خازن الکتروليت است بنابراين داراي دو جهت مثبت و منفي مي باشد که علامت منفي بر روي اين خازن بيانگر جهت منفي است جهت مثبت را به مثبت ديود پل و جهت منفي اين خازن را زمين کنيد.
پايه مربوط به علامت منفي را نيز با يک خازن 470 ميکروفاراد زمين کنيد در اين حالت برعکس حالت قبل سمت مثبت خازن را زمين کنيد و سمت منفي آن را به پايه منفي ديود پل متصل نماييد چرا که خروجي منفي ديود پل در اين حالت داراي ولتاژ منفي است و زمين نسبت به اين ولتاژ منفي،مثبت تر است بنابران با اين کار شما مثبت و منفي مربوط به خازن الکتروليت را با اين کار رعايت کرده ايد.
البته اين مطلب را نيز اضافه کنم که در سرهاي مثبت و منفي ديود پل ولتاژ‌ موثر (RMS) داريم اين ولتاژ از حاصلضرب راديکال 2 در مقدار 9ولت بدست مي آيد.
ولتاژ مثبت 9 ولت را به پايه ورودي رگولاتور 7805 و ولتاژ منفي 9 ولت را به پايه ورودي رگولاتور 7905 متصل کنيد پايه Adjusment هر دو رگولاتور را زمين کنيد پايه خروجي هر دو رگولاتور را با خازن هاي 220 ميکروفاراد به زمين متصل نماييد
در رگولاتور 7805 پايه خروجي را به گونه اي به زمين متصل کنيد که سر مثبت خازن در پايه خروجي رگولاتور و سمت منفي آن در زمين باشد در واقع در اين حالت اگر کمي فکر کنيد مي بينيد پايه مثبت نسبت به پايه منفي خازن داراي اختلاف پتانسيل مثبت است.
در رگولاتور 7905 خروجي را به گونه اي با يک خازن زمين کنيد که سمت منفي خازن در پايه خروجي 7905 باشد و سمت مثبت خازن به زمين متصل باشد در واقع در اين حالت نيز اختلاف پتانسيل سر مثبت نسبت به سر منفي مثبت است چرا که خروجي اين رگولاتور ولتاژ منفي 5 ولت است اگر برعکس اين کار عمل کنيد خازن مي ترکد.