مدار LED چشمک زن با ولتاژ 1.5 ولت

در اين مدار با نحوه روشن وخاموش شدن يک LED با ولتاژ 1.5 تا 2 ولت و همچنين نحوه کار آيسي 74hc14 و نحوه درايئو شدن ترانزيسيتورها آشنا مي شويد.
آموزش تعمير بردهاي الکترونيکي
قطعات مورد نياز
منبع تغذيه يا باطري 1.5 ولت
1 عدد آي سي 74HC14
1 عدد ترانزيستور 2N222
1 عدد ترانزيستور 2907
4 عدد مقاومت 2.2 کيلو اهم
1 عدد مقاومت 47 اهم
1 عدد مقاومت 10 کيلو اهم
1 عدد مقاومت 22 مگا اهم
2 عدد خازن 100 ميکرو فاراد 6 ولت
1 عدد ديود 1N4148
1 عدد خازن 0.15 ميکروفاراد
برد بورد
سيم تلفني
1 عدد LED از هر نوع رنگي
نقشه مدار
در اين مدار پايه 7 آي سي 74HC14 به منفي منبع تغذيه و پايه 14 را به مثبت منبع تغذيه وصل کنيد.پايه 1 و 2 آي سي را توسط مقاومت 22 مگا اهم به يکديگر وصل کنيد.از پايه 1 با مقاومت 10 کيلو اهم به آند ديود 1N4148 وصل کنيد.، و از کاتد آن به پايه 3 آي سي 74HC 14 وصل کنيد.از پايه 2 آي سي 74HC14 به پايه 3 اين آي سي وصل کنيد.از پايه يک اين آي سي نيز با يک خازن 0.15 ميکروفاراد به منفي منبع تغذيه وصل کنيد به طوري که طرف مثبت آن در پايه يک باشد و سمت منفي آن به منفي منبع تغذيه وصل شود
حال از پايه 4 آيسي با يک مقاومت 2.2 کيلو اهم به بيس ترانزيستور 2N2222 وصل کنيد.و اميتر اين ترانزيستور را به منفي منبع تغذيه وصل کنيد.کلکتور اين ترانزيستور را با يک سر مثبت خازن 100 ميکروفاراد وصل کنيد.و منفي آنرا به ير يک مقاومت 47 اهم وصل کنيد.سر ديگر اين مقاومت را با يک مقومت 2.2 کيلو اهم به زمين وصل کنيد.از اشتراک سر مثبت خازن 100 ميکروفاراد با کلکتور ترانزيستور 2N2222 به يک سر مقاومت 2.2 کيلو اهم وسر ديگر اين مقاومت را به مثبت منبع تغذيه وصل کنيد
پايه 2 آي سي 74HC14 را با يک مقاومت 2.2 کيلواهم به بيس ترانزيستور 2907 که يک ترانزيستور PNP است.،وصل کنيد.اميتر اين ترانزيستور را به مثبت ولتاژ و کلکتور آنرا به آند يا مثبت LED وصل کنيد.و کاتد آنرا به اشتراک مقاومت 47 اهم با مقاومت 2.2 کيلو اهم وصل کنيد