تست قطعات خارج مدار با اهمتر

1-تست فيوز
دو سر اهمتر را که روي رنج ضربدر يک است به دو سر فيوز زده،اگر عقربه روي صفر ايستاد فيوز سالم است.
2-تست کليد
از هر سه پايه مجاور،در يک حالت دو پايه بايد به هم راه دهد و دو پايه به هم راه ندهد و در حالت ديگر برعکس اين حالت بايد نشان دهد.
3-تست گوشي و بلندگو
دو سر باطري را به سر گوشي زده اگر صداي خش خش شنيده شد گوشي و يا بلندگو سالم است.
4-تست ميکروفون
دو سر اهم را که روي رنج ضربدر يک کيلو وات است به دو سر ميکروفون زده اگر عقربه، اهمي نشان داد سالم است.
5-تست فيش
از سه پايه فيش، در يک حالت بايستي دو پايه بهم صفر نشان دهد و وقتي گوشي داخل است اين دو پايه بي نهايت نشان دهد.
6-تست مقاومت
دو سر اهمتر را به دو سر مقاومت زده و مقدار اهم مقاومت اندازه گيري شود،دقت شود که دو دست به قسمت فلزي اهمتر تماس نداشته باشد و ابتدا اهمتر را روي رنج ضربدر يک بعد روي ضربدر 10 و بعد روي ضربدر يک کيلو و بعد روي ضربدر 10 کيلو قرار مي دهيم اگر روي هيچ کدام عقربه حرکت نکرد مقاومت سوخته است.
7-تست ولوم و پتانسومتر
دو سر اهمتر را که روي رنج ضربدر يک است به سر اول و وسط ولوم يا پتانسيومتر زده و پيچ آنرا چرخانده،اگر عقربه اهمتر نيز تغيير نمود،ولوم يا پتانسيومتر سالم است.
8- تست تريستور يا مقاومت حرارتي ntc
دو فيش اهمتر را که روي رنج ضربدر يک است به دو پايه مقاومت حرارتي زده،نوک هويه داغ را به پايه آن نزديک نموده،عقربه بايد به طرف صفر نزديک شود.
9-تست مقاومت حرارتي ptc :
دو سر اهمتر را که روي رنج ضربدر يک است به دو پايه مقاومت حرارتي زده،سپس نوک هويه داغ را به پايه آن نزديک نوده، عقربه بايد از صفر دور شود. آموزش تعمير بردهاي الکترونيکي
10-تست خازن بدون قطب :
دو سر اهمتر را که روي رنج ضربدر يک کيلو است به دو سر خازن زده اگر عقربه حرکت نکرد و روي بي نهايت ماند يا کمي حرکت کرد و برگشت خازن سالم است.
11-تست خازن الکتروليتي ( با قطب مثبت و منفي):
دو سر اهمتر را که روي رنج ضربدر 100 است به دو سر خازن زده،اگر عقربه اهمتر رفت و برگشت نمود خازن سالم است،اگر عقربه روي صفر ايستاد خازن اتصال کوتاه شده و اگر عقربه در برگشت روي صفر نيامد نشتي دارد.
12-تست خازن متغير (واريابل و تريمر):
دو سر اهمتر را به دو پايه،دو پايه کنار هم واريابل زده،و دسته واريابل را چرخانده اگر عقربه هيچ حرکتي نشان نداد و روي بي نهايت ماند سالم است.
13-تست سيم پيچ :
دو. سر اهمتر را که روي رنچ ضربدر يک است به دو سر سيم پيچ زده،اگر عقربه حرکت نمود و نزديک صفر ايستاد،سيم پيچ سالم است.
14-تست ترانس،چوک،if :
اهمتر روي رنج ضربدر يک باشد،پايه هاي طرف اوليه بايستي به يکديگر اهمي،کم نشان دهد و پايه هاي طرف ثانويه نيز بايد اهم کم نشان دهد ( در ترانس هاي صوتي که يکطرف چهار سر وجود دارد،بايستي دو به دو بهم راه دهد )
15-تست ديودها :
در هنگام تست ديودها،اهمتر روي رنج ضربدر يک قرار دهيد و به دو سر ديود زده اگر ديود سالم باشد بايد از يک طرف عقربه اهمتر حرکت نموده و اهمي کم نشان دهد و از طرف ديگر عقربه اهمتر حرکت نکند.
تشخيص جنس ديود ها :
در هنگام تست ديود،از طرفي که عقربه حرکت مي کند،چنانچه تا 30 اهم ديود شد.جنس آن ژرمانيوم بوده و اگر بيشتر شد جنس آن سيليکون مي باشد.
تشخيص جنس ديودها با ولتاژگيري:
اگر دو سر ولتمتر به دو سر ديود زده شود (مدار روشن)، اگر حدود 0.2 ولت ديده شد جنس آن ژرمانيوم و اگر حدود 0.6 ولت شد سيليکون است.
16-تست ديود 3 سر :
اهمتر روي رنج ضربدر يک باشد پايه وسط به دو پايه ديگر از يک طرف اهمي نشان دهد و از يک طرف عقربه هيچ حرکت نکند.
17-تست ديود چهار سر (پل ديود):
پايه هاي متناوب با پايه هاي مثبت (+) يا منفي (-) يايستي از يک طرف اهمي نشان دهد و از طرف ديگر عقربه هيچ حرکتي نکند.
تشخيص آند و کاتد ديود :
اگر اهمتر نوع ژاپني بود (مثل اکثر اهمترهاي موجود در بازار)، دو سر امتر را از طرفي به پايه هاي ديود وصل مي کنيم که عقربه حرکت نموده و اهمي نشان دهد،فيش سياه به هر پايه وصل است آند و فيش قرمز به هر پايه وصل باشد کاتد است.
نويسنده : رامين فريور
منبع : مدار سبز www.madaresabz.com