مدارهای اصلی اسیلوسكوپ

آموزش تعمیر بردهای الکترونیکی
سیستم انحراف قائم
چون سیگنالها برای ایجاد انحراف قابل اندازه گیری بر روی صفحه لامپ به اندازه كافی قوی نیستند، لذا معمولا تقویت قائم لازم است. هنگام اندازه گیری سیگنالهای با ولتاژ بالا باید آنها را تضعیف كرد تا در محدوده تقویت كننده‌های قائم قرار گیرند. خروجی تقویت كننده قائم ، از طریق انتخاب همزمانی در وضعیت داخلی، به تقویت كننده همزمان نیز اعمال می‌‌شود.
سیستم انحراف افقی
صفحات انحراف افقی را ولتاژ رویش كه مولد مبنای زمان تولید می‌‌كند، تغذیه می‌كند. این سیگنال از طریق یك تقویت كننده اعمال می‌‌شود، ولی اگر دامنه سیگنالها به اندازه كافی باشد، می‌‌توان آن را مستقیما اعمال كرد. هنگامی ‌كه به سیستم انحراف افقی ، سیگنال خارجی اعمال می‌‌شود، باز هم از طرق تقویت كننده افقی و كلید انتخاب رویش در وضعیت خارجی اعمال خواهد شد. اگر كلید انتخاب رویش در وضعیت داخلی باشد، تقویت كننده افقی ، سیگنال ورودی خود را از مولد رویش دندانه‌داری كه با تقویت كننده همزمان راه اندازی می‌‌شود، می‌‌گیرد.
همزمانی
هر نوع رویشی كه بكار می‌‌رود، باید با سیگنال مورد بررسی همزمان باشد. تا یك تصویر بی حركت بوجود آید. برای این كار باید فركانس سیگنال مبنای زمان مقسوم علیه‌ای از فركانس سیگنال مورد بررسی باشد.
مواد محو كننده
در طی زمان رویش ، ولتاژ دندانه‌دار رویش اعمال شده به صفحات x ، لكه نورانی را بر یك خط افقی از چپ به راست روی صفحه لامپ حركت می‌دهد. اگر سرعت حركت كم باشد، یك لكه دیده می‌‌شود و اگر سرعت زیاد باشد، لكه به صورت یك خط دیده می‌‌شود. در سرعتهای خیلی زیاد ، ضخامت خط كم شده و تار به نظر می‌‌رسد و یا حتی دیده نمی‌‌شود.
كنترل وضعیت
وسیله‌ای برای كنترل حركت مسیر باریكه بر روی صفحه لازم است. با این كار شكل موج ظاهر شده بر روی صفحه را می‌‌توان بالا یا پائین یا به چپ یا راست حركت داد. این كار را می‌‌توان با اعمال یك ولتاژ كوچك سیستم داخلی (كه مستقل است) به صفحات انحراف دهنده انجام داد. این ولتاژ را می‌‌توان با یك پتانسیومتر تغییر داد.
كنترل كانونی بودن
الكترود كانونی كننده مثل یك عدسی با فاصله كانونی تغییر می‌‌كند. این تغییر با تغییر پتانسیل آند كانونی كننده صورت می‌‌گیرد.
كنترل شدت
شدت باریكه با پتانسیومتر كنترل كننده شدت كه پتانسیل شبكه را نسبت به كاتد تغییر می‌‌دهد، تنظیم می‌‌شود.
مدار كالیبره سازی
در اسیلوسكوپهای آزمایشگاهی معمولا یك ولتاژ پایدار داخلی تولید می‌‌شود كه دامنه مشخصی دارد. این ولتاژ كه برای كالیبره سازی مورد استفاده قرار می‌گیرد، معمولا یك موج مربعی است.