رله نیو ماتیکی

يکي از وسايل فرمان دهنده مدار هاي کنترل اتوماتيک ،تايمر ها يا رله هاي زماني هستنند که وظيفه کنترل مدار را براي مدت زمان معيني بر عهده دارند
آموزش تعمير بردهاي الکترونيکي
از ميان رله هاي موجود به چند نمونه پرکاربرد آن که شامل:
1.    1-رله زماني موتوري يا الکترو مکانيکي
2.    2-رله زماني الکترونيکي
3.    اشاره نموديم
4.    حال رله ديگري به نام 3- رله نيوماتيکي : در اين رله خاصيت ذخيره سازي و فشردگي هوا استفاده مي شود .به اين ترتيب که رله هنگام رها شدن،خيلي راحت رها مي شود.
وقتي که بوبين تحريک قسمت متحرک را جذب مي کند، اهرم، قطعه اي را که به شکل دم آهنگري است فشار خواهد داد هواي دم از طيق سوپاپ يک طرفه خارج مي شود وقتي که بوبين از تحريک خارج مي شود، فنر دم را منبسط مي کند دم از طريق سوپاپ تنظيم ،از هوا پر مي شود سرعت انبساط دم در رابطه با پيچ تنظيم تفاوت مي کند وقتي که دم به حالت عادي برگشت، کنتاکت ها عمل مي کنند بنابراين به وسيله تنظيم کردن پيچ تنظيم ،عمل کردن کنتاکت ها را مي توان تعقير داد کار اين زمان سنج شبيه تايمر موتوري است با اين تفاوت که زمان سنج موتوري پس از تنظيم و وصل بوبين آن به ولتاژ شروع به کار مي کند، ولي زمان سنج نيو ماتيکي پس از قطع بوبين آن از ولتاژ شروع به کار مي کند.
4-رله زماني بي متال يا حرارتي (تايمر حرارتي)
اين نوع تايمر با استفاده از خاصيت بي متال کار مي کند و در انواع رله ذوب شونده ، رله حرارتي بي متال و رله حرارتي منعکس کننده ميله اي ساخته مي شوند زماني که جريان از بي متال عبور مي کند گرم مي شود و پس از مدتي در اثر تعقير شکل عمل کرد مدار را قطع يا وصل مي کند دقت اين نوع تايمر زياد نيست  و آب و هواي محيط بر روي آن اثر مي گذارد به طور کلي مي توان رله هاي زماني را به دو دسته تقسيم کرد:
الف-رله هاي تاخير در وصل(ON-DELAY) : به رله اي گفته مي شود که بايد به رله انرژي داده شود  و سپس رله عمل کرده کنتاکتي را باز يا بسته کند؛مثل رله زماني موتوري.
ب-رله تاخير در قطع(OFF-DELAY) : به رله اي گفته مي شود که بعد از قطع شدن انرژي عمل کرده کنتاکتي را باز يا بسته کند؛ مثل رله نيو ماتيکي.
5-رله زماني هيدرو ليکي
در اين رله ها از سيستم هيدرو ليکي جهت تاخير در مدار استفاده مي شود طرز کار آن طوري است که وقتي جريان برق به رله وصل مي شود ،مقداري روغن در داخل آن جابه جا مي شود.
براي بازگشت روغن به مکان اوليه زماني لازم است که اين زمان را به عنوان زمان تايمر در نظر مي گيرند اين رله ها را در مدارهاي مختلف به کار مي برند.