پلاتر در تعمیرات پرینتر

طرزکار پلاتر
آموزش تعمیرات ماشینهای اداری
نوعی پرینتر بزرگ برای چاپ در ابعاد عریض پلاتر می باشد.
معمولا پلاتر به منظور چاپ تصاویر و طراحی و ترسیم های با عرض زیاد به كار خواهدرفت.
دقت پلاتر در تهیه ترسیم ها خیلی زیاد می باشد.
برای چاپ تابلو یا نقشه های صنعتی و شكل ها پلاتر عکس استفاده می شود و به صورت معمول این كار با حركت هد رنگریز دارای تحرک روی یك صفحه كاغذی بزرگ شکل می گیرد.
در تعمیرات پرینتر برای تهیه متن پلاتر مناسب نمی باشد چون باید هر كاراكتر به شکل منفرد رسم گردد كه این كار وقت گیر می باشد.
پلاتر می تواند به آسانی یا رسم نقطه های منفرد پر شمار گرافیك های پیكسلی خوبی ارائه بدهد . در اصل پلاتر به راحتی می تواند ترسیم های بزرگ را انجام دهد.
اکثراً از پلاتر به منظور چاپ نقشه ها و نمودارها استفاده می گردد .از جایی که پرینترها حداکثر کاغذهایی به ابعادa3را توانایی چاپ دارند و در کارهای نقشه کشی به ابعاد بیشتر از این نیاز می باشد لذا در جهت تولید خروجی های بزرگ از پلاتر ها استفاده می گردد.
به دو گروه پلاترها تقسیم می گردند. پلاتر ایی که در آنها از کاغذ ویژه ی با پوشش ویژه استفاده می نمیاند الکترو استاتیک نامگذاری شده اند و پلاترهائی که از کاغذ های معمولی استفاده می نمایند.
در واقع هدف از ساختن دستگاه پلاتر متصل نمودن به کامپیوتر، پردازش و ترسیم فرامین ارسالی از کامپیوتراست. این دستگاه نقشه و نمودار های ترسیمی طراحی شده به واسطه کامپیوتر را بر روی کاغذ می آورده شده است.
پلاتر شامل بخش های:
– بدنه
– سطح ریل عرضی
– ریل طولی
– مکانیزم تقلیل دهنده
– مکانیزم انتقال به ریل عرضی و قلم ثابت
– محرکهای قدرت
– سیستم کنترل سخت افزار و نرم افزار مربوطه
بهینه سازی عملکرد دستگاه در جهت کارائی ایده آل در سرعت و دقت این دستگاه ضروری می باشد.
بخش کنترل از سه قسمت تشکیل شده است:
1- قسمت تغذیه انرژی برق
2- قسمت هدایت موتورها
3- بخش موتورها
انــواع پلاتر
1.پلاتر های عریض
2. پلاتر های کم عرض
3.رسام ها( که صرفا برای ترسیم نقشه و طراحی تولیده شده اند)
رســام های جوهر افـشـان:
نمونه های تکنولوژی حرکت کاغذ در پلاترها:
1. مسطح
2 . غلطکی
3. مختلط
شارژ كارتریج و همچنین هد كارتریج ها و هدهای نمونه های پلاترشرکت اچ پی كه در آنها مكانیزم ویژه ی جهت تزریق آرام آرام و تدریجی جوهر به متناسب با حجم كار پرینتر به درون هد تزریق می گردد كه این کار موجب دوام وكیفیت ثابت چاپ از شروع تا انتهای عمر کارتریج می شود در نهایت هزینه چاپ گرافیكی و باركد كه به دلیل فرسایش پرسرعت هد و کارتریج در دیگر پلاترها بخیلی بالااست . در پلاتر برای رنگهای مشكی یك كارتریج و همچینن برای رنگ های اصلی رنگ های مجزا یك هد وجود دارد.
پلاتر در تعمیر پرینتر
در پلاتر یک دستگاه چاپ خاص است كه به صورت رایج به منظور چاپ تصاویر گرافیكی یا بقیه ترسیم های با عرض زیاد به كار رفته است . پلاتر توانایی به چاپ رساندن هر نوع عکس با عرض زیاد جهت ایجاد نمودن تابلو یا نقشه های صنعتی و شكل ها را دارا است و به صورت عادی این كار با حركت هد رنگریز دارای تحرک روی یك صفحه كاغذی بزرگ شکل می گیرد . در تهیه نمودن ترسیم ها دقت پلاتر خیلی زیاد است . پلاتر به منظور تهیه متن مناسب نمی باشد چونکه باید هر كاراكتر به شکل منفرد رسم گردد كه این كار وقت را هدر خواهد داد . می تواند به آسانی یا رسم نقطه های منفرد پر شمار گرافیك های پیكسلی خوبی پلاتر ارائه دهد . در اصل به آسانی پلاتر قادر است ترسیم های بزرگ را انجام بدهد .پلاتر اکثراً برای چاپ نقشه ها و نمودارها مورد استفاده قرار گرفته می شود .از جایی که میتوانند پرینترها حداکثر کاغذهایی به ابعادa3را چاپ نمایند و در کارهای نقشه کشی به ابعاد بیش از این نیاز است .برای تولید خروجی های بزرگ از پلاتر ها استفاده میشود. به دو گروه پلاترها تقسیم می گردند. پلاتر هایی که در آنها از کاغذ ویژه ی با پوشش ویژه استفاده می نمایند الکترو استاتیک نامگذاری شده اند و پلاترهائی که از کاغذ های معمولی استفاده می کنند.در واقع هدف از ساخته شدن دستگاه پلاتر متصل شدن به کامپیوتر، پردازش و ترسیم فرامین ارسالی از کامپیوتر این دستگاه نقشه و نمودار های ترسیمی طراحی شده به واسطه کامپیوتر را بر روی کاغذ بوده است . شامل بخش های بدنه – سطح ریل عرضی – ریل طولی – مکانیزم تقلیل دهنده – مکانیزم انتقال به ریل عرضی و قلم ثابت – محرکهای قدرت – سیستم کنترل سخت افزار و نرم افزار مربوطه جهت کارائی عالی و مورد نظر در سرعت و دقت این دستگاه بهینه سازی کارکرد دستگاه ضروری می باشد.