مدار 7segment

آموزش تعميرات بردهاي الکترونيکي
در اين مدار با يک شمانده سه رقمي با استفاده از کليد آشنا مي شويد شما هر با که کليد Push-Bottom را فشار دهيد يک شماره به 7segmentها اضافه خواهد شد تا اينکه رقم 999 ايجاد شود پس از آن اگر کليد را فشار دهيد هر سه 7segment عدد صفر را نشان خواهند داد دکمه Reset نيز در اين مدار وجود دارد که با فشار دادن آن هر مرتبه در هر جاي شمارش که باشيد هر سه 7segment عدد صفر را نشان خواهند داد.
قطعات مورد نياز
1. 1 عدد آي سي 4511
2. 1 عدد آي سي 4553
3. 1عدد آي سي 4093
4. 3 عدد 7segment کاتد مشترک
5. 2 عدد مقاومت 1 مگا اهم
6. 7 عدد مقاومت 220 اهم
7. 3 عدد مقاومت 4.7 کيلو اهم
8. 1 عدد مقاومت 100 کيلو اهم
9. 1 عدد خازن 1 نانو فاراد
10. 3 عدد ترانزيستور BC 557
11. 2 عدد کليد push-bottom
12. 2 عدد خازن 10 نانو فاراد
13. 2 عدد مقاومت 470 کيلو اهم
14. برد بورد
15. سيم تلفني
نقشه مدار
پايه هاي 9 تا 15 آي سي 4511 خروجي هاي a,b,c,d,e,f,g به 7segment است هر کدام از اين پايه ها با مقاومتهاي 330 اهم به 7segment اتصال دارند پايه هاي a,b,c,d,e,f,g 7segment در کنار آن در نقشه مشخص شده اند هر کدام از پايه هاي يکسان را در سه 7segment به هم متصل کنيد به طور مثال پايه هاي a هر 7segment را به هم متصل کنيد اين کار را براي تمامي پايه هاي هر 7segmen انجام دهيد.
پايه وسطي هر 7segment پايه مشترک آن است همانطور که در نقشه مي بينيد در کنار اين پايه عبارتي نوشته نشده است تا اين پايه تحريک نشود 7segment روشن نخواهد شد تحريک اين پايه مي تواند با ولتاژ‌ صفر يا پنج ولت انجام شود اگر تحريک آن با ولتاژ صفر باشد از نوع کاتد مشترک است و اگر با ولتاژ مثبت 5 ولت باشد از نوع آند مشترک است در اين مدار از نوع کاتد مشترک استفاده کنيد تحريک اين پايه توسط 3 عدد ترانزيستور BC557 انجام مي گيرد اين ترانزيستور از نوع pnp است کلکتور آن را به منفي منبع تغذيه وصل کنيد اميتر آنها را نيز به مشترک سه 7segment وصل کنيد نحوه اتصال در نقشه کاملا مشخص است بيس اين ترانزيستور ها با سه عدد مقاومت 4.7 کيلو اهم از طريق پايه هاي 2و1و15  آي سي 4553 تحريک مي شوند.
پايه هاي1و7و2و6  آي سي 4511 که معرف A,B,C,D هستند توسط Q0,Q1,Q2,Q3  آي سي 4553 تحريک مي شوند  آي سي 4553 هر کلاکي را که در پايه 12 توسط فشردن کليدpush-bottom دريافت مي کند به عددي باينري در پايه هاي Q0,Q1,Q2,Q3 تبديل مي کند اين پايه ها نيز به پايه هاي A,B,C,D  آي سي 4511 که يک مبدل BCD باينري به 7segment است متصل مي باشد و اين دليل مشاهده اعداد بر روي 7SEGMENTاست  
زماني که شما منبع تغذيه را به اين مدار وصل مي کنيد هر سه 7segment عدد صفر را نشان مي دهند حال اگر کليد push-bottom مربوط به پايه پالس(clock) را فشار دهيد اولين 7segmentدر سمت راست برد مقدار يک را نشان مي دهد همانطور که گفته شد زمانيکه اين کليد را فشار مي دهيد عدد باينري 0001 در پايه هاي Q0,Q1,Q2,Q3 ايجاد مي شود اين عدد باينري در پايه هاي A,B,C,D  آي سي 4511 ايجاد مي شود اين  آي سي اين عدد را به عدد0000110 در پايه هاي a تا g  آي سي 4511 تبديل مي کند ان عمل تا شماره 10 به همين صورت انجام مي گيرد در 9 حالت قبل پايه DS1  آي سي 4511 تحريک مي شد وقتي به عدد 10 مي رسيم حال پايه DS2  آي سي4511 نيز تحريک مي شود در واقع وقتي به عدد 100 نيز مي رسيم پايه DS3 تحريک مي شو د.